เราคือผู้ให้บริการ Web Hosting เว็บโฮสติ้ง คุณภาพสูง และราคาถูกที่สุด

Home     |     Hosting     |     Domain     |     Login     |     Payment     |     Contact us

Call Center Hosting

Tel. 099 017 5719

อยากมีเว็บคิดถึงเรา คิดถึง Hosting

 
จดโดเมนราคาถูก
 

Hosting

hosting packege

Domain Name

จดโดเมน ย้ายโดเมน

VPS Server

Virtual Private Server

WebDesign

รับออกแบบเว็บไซต์

 

บริการ เว็บโฮสติ้ง โฮสติ้งราคาถูก โฮสติ้ง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ฟรี!

 

เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมน .TH

 

 

.in.th (สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ)

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

- หนังสือรับรองบริษัท – (ตัวอย่าง)

- ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) – (ตัวอย่าง)

- หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) – (ตัวอย่าง)

- ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

 

 

แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาใบขับขี่

- หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

 

 

 

.co.th (สำหรับการพาณิชย์ และธุรกิจ)

 

ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มี

ตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจาก

บริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 

แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้

 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • หนังสือรับรองบริษัท – (ตัวอย่าง)

  • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) – (ตัวอย่าง)

  • หนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) – (ตัวอย่าง)

  • ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

  1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ

  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน

   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

 

แบบที่สอง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร

 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

  1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   เอกสาร:

   1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

  2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
   เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

   1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ

   2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

   3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

    • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน

    • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

 

 

.ac.th (สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย)

 

 - หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – (ตัวอย่าง)

 - กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน – (ตัวอย่าง)

 

 

 

.go.th (สำหรับใช้ภาครัฐ เช่น กระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐ)

 

- หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

- ตัวอย่างเอกสารจากหน่วยงานถึงCIO

 

 

.or.th (สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร)

 

- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 

 

 

.mi.th (สำหรับหน่วยงานทางทหาร)

 

- หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

- สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ดูรายละเอียดได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th

 

 

 

.net.th (สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ

ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจจะการโทรคมนาคมพ.ศ.๒๕๔๔)

 

- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 

 

 
 

 

   
               

OUR Service

Clients

Support

A Hosting

Tel: 099 017 5719

Email: themywayhosting@gmail.com

©All Rights Reserved. 2005-2013 Powered by A Hosting | Hosting Network and Development