เราคือผู้ให้บริการ Web Hosting เว็บโฮสติ้ง คุณภาพสูง และราคาถูกที่สุด

Home     |     Hosting     |     Domain     |     Login     |     Payment     |     Contact us

Call Center Hosting

Tel. 099 017 5719

อยากมีเว็บคิดถึงเรา คิดถึง Hosting

 
 

Hosting

hosting packege

Domain Name

จดโดเมน ย้ายโดเมน

VPS Server

Virtual Private Server

WebDesign

รับออกแบบเว็บไซต์

 

บริการ เว็บโฮสติ้ง โฮสติ้งราคาถูก โฮสติ้ง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ฟรี!

 

ข้อตกลงการใช้บริการ

 

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ ของ เอ โฮสติ้ง กรุณาอ่านรายละเอียด

 

เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการ ก่อนนะค่ะ

 

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน ใจเดียวโฮสติ้งดอทคอม ว่า ผู้ให้บริการ หรือ เรา และแทนตัวท่านว่า ผู้ใช้บริการ มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (อ้างอิงตาม พรบ.คอมฯ) ดังนี้

 

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการทุกประเภท

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบ ร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  • เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่น

  • เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น

  • ให้บริการหรือเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์และข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์

  • ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer

  • ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การพนัน รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะนี้ด้วย

  • ใช้เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจการส่งข้อความ ลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

  • เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

  • ใช้เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ

 2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ให้บริการจะได้ แจ้ง เตือนแล้วหรือไม่

  • ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระ หนี้เป็นเวลา 3 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด และจะลบข้อมูลทั้งหมดออกหลังจากเลยกำหนดชำระหนี้ 15 วัน

  • เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ

  • ผู้ให้บริการมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ

 3. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบรั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัวผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

 4. ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของในหมายเลข IP Address ทุกเบอร์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามที่ทางผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 5. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้ บริการได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำจาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันที ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ขอใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง

 6. ผู้ให้บริการ สามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้ งานผิดปกติ หรือกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการไม่ได้

 7. กรณีผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการใดๆ เช่น แก้ไข ย้าย ลบ หรือกรณีอื่นๆที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นต้องยืนยันความเป็นเจ้าของ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการแจ้งความประสงค์เข้ามาเท่านั้น หากใช้อีเมล์อื่น ทางผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการใดๆให้ทั้งสิ้น

 8. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารในการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นๆที่ออกโดยทางราชการ หากมีเหตุให้สงสัยว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการให้มานั้นไม่เป็นความจริง โดยจะให้ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร หากถึงกำหนดผู้ใช้บริการยังไม่จัดส่งเอกสารที่ร้องขอไป ผู้ให้บริการจะระงับการใช้บริการทั้งหมด จนกว่าจะได้เอกสารที่ร้องขอไป

 9. ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ครอบครองอีเมล์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของบริการนั้นๆ เว้นแต่จะมีเอกสารหลักฐานมาแสดง

 10. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร และถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขพร้อมทั้งยอมรับข้อตกลงทั้งหมด

 

เงื่อนไขสำหรับบริการ Shared Web Hosting

 1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการดูแล ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ สามารถให้ บริการได้ ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้เท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง ผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น

 2. ไม่อนุญาตให้บริการ Free Hosting, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email, Free Blog ที่ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ลดลง

 3. ไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมจำพวก IRC หรือ Chatroom หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์

 4. ไม่อนุญาตให้บริการเกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโดยตรง หรือเว็บไซต์ที่สนับสนุนให้เล่นเกมส์ออนไลน์

 5. ผู้ใช้บริการ ย่อมทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้บริการรายใด ใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับทันที หรือแจ้งเตือนให้ทราบก่อน แล้วแต่กรณี

 6. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่า กรณีใดๆ แม้ว่างผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลอยู่แล้วก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

 

เงื่อนไขสำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS)

 1. ผู้ใช้บริการ ย่อมทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้บริการรายใด ใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับทันที หรือแจ้งเตือนให้ทราบก่อน แล้วแต่กรณี

 2. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่ผู้ให้บริการจัดให้ทุกซอฟแวร์ในเซิร์ฟเวอร์เสมือนถือ เป็น ลิขสิทธิ์ของ ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำซอฟแวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ไม่ว่าซอฟแวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม

 3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้ให้ บริการจัด ให้ และผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่ม เติมนั้น ส่งผลทำให้เซิร์ฟเวอร์เสมือนทำงานไม่ปกติหรือไม่สามารถทำงานได้

 4. ผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลภายในเซิร์ฟเวอร์เสมือนด้วยตัวเอง ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ปกติเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะซื้อบริการเสริมสำหรับการดูแล

 5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ นั้นสูญ หายไม่ ว่ากรณีใดๆ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีการสำรองข้อมูลไว้ 1 ชุดแล้วก็ตาม

 6. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์เสมือน สำหรับ Bit Torrent , Camfrog Server, proxy server,VPN,TeamSpeak,streaming ทั้งภาพและเสียง,เก็บไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจพบ จะขอยกเลิกสัญญาและ ปิดบริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน

 7. ไม่อนุญาตให้บริการเกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโดยตรง หรือเว็บไซต์ที่สนับสนุนให้เล่นเกมส์ออนไลน์

 8. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการดูแลให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ สามารถให้ บริการได้ ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้เท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง ผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น

 
 

 

   
               

OUR Service

Clients

Support

A Hosting

Tel: 099 017 5719

Email: themywayhosting@gmail.com

©All Rights Reserved. 2005-2013 Powered by A Hosting | Hosting Network and Development